Privacyverklaring

Nationale Vereniging de Zonnebloem verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Nationale Vereniging de Zonnebloem (hierna de Zonnebloem). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Zonnebloem gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De Zonnebloem is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

De Zonnebloem vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Zonnebloem jouw persoonsgegevens?

De Zonnebloem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie.
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden.
 • Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek.
 • Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
 • Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden.
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Onze bedrijfsvoering.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De Zonnebloem verwerkt persoonsgegevens via onder andere het Dienstencentrum, de website en de online portal van de Zonnebloem. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de Zonnebloem. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Zonnebloem jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Zonnebloem?

De Zonnebloem verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Telefoonnummer.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • E-mailadres.
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

De Zonnebloem kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn.

De Zonnebloem verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

De Zonnebloem biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze deelnemers, vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee je je kunt afmelden.

De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor een speciale actie die wij organiseren en voor doorgifte van deze gegevens eerst expliciet toestemming aan jou is gevraagd en ook verkregen. Is er sprake van een dergelijke actie, zullen we dat duidelijk vermelden bij de vraag om toestemming. 

Zonnebloemloterij

Loten registreren

Mensen die een papieren Zonnebloemlot kopen, kunnen hun lot registreren om automatisch bericht over de trekking te ontvangen. Het registreren van het lot kan via www.zonnebloem.nl/loterij/registreren en via deze site vragen wij:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), zodat we een eventueel gewonnen prijs naar je kunnen opsturen;
 • Telefoonnummer, om je te bellen als je een grote prijs hebt gewonnen;
 • Geslacht, om het bericht persoonlijk te maken;
 • E-mailadres, om de uitslag per mail toe te sturen;
 • Lotnummer, om te controleren of je een prijs hebt gewonnen.

Alleen als je je papieren lot geregistreerd hebt, verstuurt de Zonnebloem na de trekking een e-mail met hierin de trekkingsuitslag. Heb je prijs en stuur je het papieren lot aan ons op, dan moeten we het lot en jouw gegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaren. De overige gegevens die je bij de online registratie hebt opgegeven bewaren wij tot maximaal twee jaar. De data gebruiken wij voor analysedoeleinden en om eventuele vragen over de trekking te kunnen beantwoorden aangezien het mogelijk is om een gewonnen prijs nog een jaar na de trekkingsdatum te claimen. Mogelijk gebruiken wij je naam en adres om eenmalig informatie over de Zonnebloem per post toe te sturen, tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Loten kopen

Mensen kunnen online loten kopen via Zonnebloem.nl. Dit kan eenmalig en via een jaarlijks opzegbaar abonnement. Voor de aankoop vragen wij:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Telefoonnummer, om je te bellen bij onduidelijkheden rondom de bestelling;
 • Geslacht, om je persoonlijk aan te schrijven;
 • E-mailadres, om per email een bevestiging van de bestelling en de loten te versturen;
 • Bankrekeningnummer (IBAN), om als je kiest voor een machtiging de betaling te verwerken;
 • Geboortedatum, om te controleren of je in het kader van de aankoop en de machtiging meerderjarig bent.

De financiële gegevens van je bestelling worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard. Koop je een abonnement, dan bewaren we je gegevens zolang je een relatie hebt met de Zonnebloem. Koop je eenmalig een lot, dan bewaren we je gegevens maximaal twee jaar. Deze data gebruiken wij in deze periode voor analysedoeleinden. En ook om eventuele vragen van kopers te kunnen beantwoorden, omdat het mogelijk is om een gewonnen prijs nog een jaar na de trekkingsdatum te claimen. Mogelijk gebruiken wij je naam en adres om eenmalig per post informatie over de Zonnebloem toe te sturen, tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt. 

Persoonlijke lotenverkooppagina

Je kunt ook zelf online loten verkopen. Hiervoor is een persoonlijke lotenverkooppagina ingericht op zonnebloem.nl/loten. Als je je registreert als lotenverkoper dan vragen wij:

 • Naam (voor- en achternaam) en geslacht, om je pagina persoonlijk te maken;
 • Afdeling waarvoor je wilt verkopen, om de opbrengst ten goede aan de afdeling te laten komen.
 • Foto, om je pagina aantrekkelijk te maken, maar dit is niet verplicht uiteraard;
 • E-mailadres, om je account te activeren en je berichten te sturen over de voortgang van jouw verkoop. 

Let er op dat je naam, afdeling en foto hierdoor zichtbaar zijn voor het Nederlands publiek. Je kunt dit zelf aanpassen op je account. 
Heb je al een pagina van een vorig jaar, dan krijg je voorafgaand aan de start van de nieuwe lotenverkoop een mail om je op jouw pagina te attenderen. Je kunt je eigen lotenpagina zelf altijd verwijderen door op deactiveren te klikken. Wordt er langer dan twee  jaar geen loten verkocht via je aangemaakte lotenpagina, dan wordt de gehele verkooppagina met bijbehorende gegevens verwijderd.  

Hoe zorgt de Zonnebloem voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Zonnebloem gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Zonnebloem deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Zonnebloem kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Zonnebloem maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevens delen met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Zonnebloem kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

De Zonnebloem verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

De Zonnebloem bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?

 Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren, in te zien of te verwijderen. Wil je een verzoek indienen, geef dan duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie, of verwijderverzoek op grond van de AVG. Let er op dat wij geen gegevens kunnen verwijderen als we deze nog moeten bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn.  

Je verwijder- of inzageverzoek kun je indienen via de contactpagina zonnebloem.nl/contact. Heb je een klacht of andere vragen over je privacy, dan doen we er uiteraard alles aan om deze met jou op te lossen.

Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Zonnebloem passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De Zonnebloem neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw behoeften aan laten sluiten.

Privacybeleid van derden

Op de website van de Zonnebloem kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Zonnebloem behorende, websites. De Zonnebloem kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

De Zonnebloem werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer je telefonisch contact opneemt met de Zonnebloem, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2020.

De Zonnebloem behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.