Cookies

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

Instellingen

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

U kunt zelf instellen welke cookies u van ons accepteert. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies uw website ervaring niet optimaal kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens van verschillende cookies vindt u in ons cookiebeleid.
Via youronlinechoices.com kunt u zelf bepalen per netwerk of u advertenties krijgt te zien op basis van uw vorige websitebezoek en interesses. U kunt de cookies ook van uw apparaat verwijderen door te klikken op de browser die voor u van toepassing is: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari (macQS), Opera.

Wintermiddei 2014

Verslag - Zonnebloem middei Berltsum. - 24-01-2014


Ít komitee hie op freed 24 jannewaris in gesellige middei belein yn é Formaning.
Ald Berltsumer Harm de Vries út Burgum wie útnoege om wat te fertellen oer ús doarp út jerdere tiden.
Hy die dat oanskoulik mei ôfbyldings fan foto’s, tekeningen en in pear lânskaartsjes.
In pear tuzend jier lyn wie noardwest fryslân in kwelderlânskip sûnder seediken, troch in oantal slinken(geulen) gong it seewertter yn en út.
Ien sa’n slinke wie de Ried dy rûn fan Winaam ôf nei de middelsee.
Bij de mûning fan de slinke is in delsetting ûntstien dy ‘t him ûntwikkele ta in haven, dy ‘t utgong neamd waard.
De namme Berlichem komme wy foar ‘t earst tsjin yn in oarkonde fan de Drintse hânzested Lübeck ût 1355.
Der waard blykber hannel dreaun mei dij stêd fan Berltsum út.
Berltsum skynt destiids stêdsrjochten hân te hawwen, dij ‘t letter op é ien as oare manier wer ferlern gongen binne.
De ijnlieder fertelde oer Hette Hemmema (+/-1400) en sijn neisaten op Hemmema State.
Wij seagen ek foto’s fan de “stroomzuivelboerderij de Volharding” oan de Bitgumerdyk.
Op dat plak kaam yn 1929 it bûterfebryk, dy ‘t letter opheven is. Yn 1984 is de febrykspiip delhelle.
“Berltsum is Berltsum net mear”Seine gouns.
Oer de feiling en alles, wat der mei anneks wie kaam ek hiel wat foarby.
Wy sille dit ferslach mar net te lang meitsje.
Wa ‘t mear witte wol oer de rike skiednis fan ûs doarp moat it boek “Berltsum, beeld van een dorp “ütjûn yn 2000, lêze.
Ien ding is dûdlik,”de tiid hâldt gjin skoft”.
Berltsum is gâns feroare yn é rin fan de tiid.
Der wiene sa’n 50 belangstellenden en dy fûnen it in slagge middei.

Auke Fennema

Zonnebloem logo

De uitslag van de Zonnebloem loterij is bekend.

Kijk snel of je in de prijzen bent gevallen!

Naar de uitslag

Boukje Schraa

0518-462074
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Kunst en cultuur
  • Buitenactiviteiten
  • Bezoekwerk
  • Evenementen en festivals
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken