Nei de tetoanstelling breidzjen.

Zonnebloem afdeling

Mei elkoar nei it Frysk museum. Nei de tetoanstelling breidzjen.

We starte bij Jan en Saapke wei, mei fjouwer auto’s en fjirtjen froulju, der moatte ek wat rolators mei.

Bij it museum oankommen ha wij earst meielkoar kofje en thee mei wat lekkers der bij hawn.

We hiene in noflike groep.

Oan breidzjen sit in hiele skiednis fêst.

It die de alderen ûnder ús wer werom tinken oan de jirren fan foarhinne.

Der binne foarhinne moaie kunstwurkjes makke fan hiel fyn breidwurk. Hjoed de dei ha je hiel grof jern dat is ek wer in kunst om mei te wurkjen.

Nei in tige slagge middei wer op Ingelum, Bitgummole en Bitgum oan.

En we hoopje wer op in oare kear.

 

Zonnebloem froulju ôfdieling St. Anna.

Marja Vos

06-57978557
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken
  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Evenementen en festivals
  • Kunst en cultuur